دانلود فایل های pdf و متنی علمی و آموزشی

زنان و اشتغال

زنان و اشتغالعنوان : زنان و اشتغال مربوط به درس : جامعه شناسی تاریخی خانواده چكيده 4 نتيجه تحقيق : 4 فرضيه هاي رد شده : 4 فرضيه هاي اثبات شده : 4 اهداف پژوهش 5 فرضيه ها 5 تعاريف و مفاهيم 6 اشتغال در خانه : 7 معرفي انواع ...