دانلود فایل های pdf و متنی علمی و آموزشی

تحقیق در مورد ریخته‌ گری تحت فشار

تحقیق در مورد ریخته‌ گری تحت فشار تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات 7 در این تحقیق موارد زیر برسی میشوند : ریختهگری تحت فشار یادایکاست(بهانگلیسی: Die casting ...

تحقیق در مورد دستگاه تنفس مصنوعی

تحقیق در مورد دستگاه تنفس مصنوعی تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات4 در این تحقیق موارد زیر برسی میشوند: دستگاه تنفّس مصنوعییاوِنتیلاتور(بهانگلیسی:Medical ventilator) دستگاهی است که کارتنفسرا برایبیمارانیکه بهطور ...

تحقیق در مورد حسگر فشار

تحقیق در مورد حسگر فشار تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات6 در این تحقیق موارد زیر برسی میشوند: سنسور فشارعموماًفشارگازیامایعرا اندازه میگیرد. فشار به اصطلاحنیرویلازم برای جلوگیری از پخش شدنمایعاست و ...

تحقیق در مورد تصعید

تحقیق در مورد تصعید تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات3 در این تحقیق موارد زیر برسی میشوند: فرازشیاتصعیدبه گذرشِ حالتِ مادهای ازجامدبهگازگفته میشود. در این گذرش حالت، ماده به حالت میانیآبگونیامایعنمیگذرد. ...

تحقیق در مورد پزشکی نانو

تحقیق در مورد پزشکی نانو تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات4 در این تحقیق موارد زیر برسی میشوند: پزشکیِ نانو بهرهگیری ازفناوریِ نانو برای امورِپزشکیاست.[این شاخه ازپزشکیمیکوشد تا با ...

تحقیق در مورد شیمی‌ درمانی

تحقیق در مورد شیمی‌ درمانی تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات 6 در این تحقیق موارد زیر برسی میشوند : شیمیدرمانی (انگلیسی: chemotherapy ) یکی از روشهای درمانسرطانیا ...

تحقیق در مورد شیمی تجزیه

تحقیق در مورد شیمی تجزیه تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات5 در این تحقیق موارد زیر برسی میشوند: شیمی تجزیه(Analytical Chemistry) شاخهای ازدانش بنیادینشیمیاست که به مطالعه روشهای جداسازی، شناسایی ...

تحقیق در مورد شب یلدا

تحقیق در مورد شب یلدا تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات12 در این تحقیق موارد زیر برسی میشوند: شب یَلدایاشب چلّهیکی از کهنترینجشنهای ایرانیاست.در این جشن، طی شدن بلندترین ...

تحقیق در مورد شیمی آلی

تحقیق در مورد شیمی آلی تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات 5 در این تحقیق موارد زیر برسی میشوند : شیمی آلی زیر مجموعهای از دانششیمیاست که دربارهٔ ...

تحقیق در مورد شیمی آلی فلزی

تحقیق در مورد شیمی آلی فلزی تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات 3 در این تحقیق موارد زیر برسی میشوند : شیمی آلی فلزی (بهانگلیسی: Organometallic Chemistry )،شیمیترکیباتی ...

تحقیق در مورد مایع مغزی-نخاعی

تحقیق در مورد مایع مغزی-نخاعی تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات 11 در این تحقیق موارد زیر برسی میشوند : مایع مغزی نخاعی (بهانگلیسی: Cerebro Spinal Fluid ...

تحقیق در مورد فشارقوی جریان مستقیم

تحقیق در مورد فشارقوی جریان مستقیم تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات16 در این تحقیق موارد زیر برسی میشوند: فشار-قوی جریان مستقیمیااچویدیسی(بهانگلیسی:High-voltage direct current یا HVDC) یا انتقال به ...

تحقیق در مورد فشار روانی

تحقیق در مورد فشار روانی تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات13 در این تحقیق موارد زیر برسی میشوند: فشار روانی،تـَنیدگییااِستـِرسدرروانشناسیبه معنیفشارو نیرو است و هر محرکی که در انسان ...

تحقیق در مورد فشار درون‌جمجمه‌ای

تحقیق در مورد فشار درون‌جمجمه‌ای تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات 5 در این تحقیق موارد زیر برسی میشوند : فشار درونجمجمهای یا در اصطلاحپزشکی ICP (سرنام Intracranial pressure ) ...

تحقیق در مورد فشار خون

تحقیق در مورد فشار خون تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات3 در این تحقیق موارد زیر برسی میشوند: فشار خون(بهانگلیسی:Blood pressure) به مقدار فشاری گفته میشود که توسطخوندر جریان، ...